Slaagvereistes

Pass Requirements

Requirements

Slaagvereistes vir Gr. 8 en Gr. 9 (Get)

'n Leerder kan slegs een jaar in 'n fase teruggehou word.

Graad 8

Bevordering is gebaseer op 100% SBA , waarvan  November-eksamen 60% uitmaak, en geskied op die volgende beginsels:

 1. Leerders moet twee amptelike tale neem waarvan een ‘n Huistaal moet wees. Die taal van onderrig en leer moet ten minste ‘n Eerste Addisionele Taal
 2. Leerders moet die minimum aanvaarbare vlak behaal in “SKAV” in die 8 leerareas.
 3. Die leerder beweeg saam met sy ouderdomsgroep en word slegs teruggehou as die leerder nog steeds, na addisionele hulpverlening, onvoldoende presteer en dit beter sal wees om nog nie na die volgende graad te beweeg nie.
 4. Die slaagvereistes vir graad 9 (2015) word as ‘n riglyn gebruik.
 5. Waar ‘n leerder teruggehou word, moet vorm ECDE/Curr/04 of /10 voltooi word.
  Die ouer moet ook gevra word om die vorm te teken: as ouer nie opdaag nie, vul in : Ouer was in kennis gestel maar het nie opgedaag nie.

Graad 9

‘n Leerder moet vaardighede in al 9 leerareas bemeester. Assessering deur SBA en CTA word in ag geneem.  ‘n Leerder word slegs bevorder as daar aan spesifieke slaagvereistes voldoen word:

 1. 'n Vlak 4 of hoër (50% +) in Huistaal.
 2. 'n Vlak 3 of hoër (40% +) in die ander taal.
 3. 'n Vlak 3 of hoër (40% +) in Wiskunde.
 4. 'n Vlak 3 of hoër (40% +) in enige 3 van die ander leerareas.
 5. 'n Vlak 2 of hoër (30% +) in enige 2 van die oorblywende leerareas.
 6. 'n Leerder kan dus in 1 leerarea ‘n vlak 1 behaal (druip), behalwe tale en wiskunde.
 7. Beide die SBA (40%) en CTA (60%) se minimum-vereistes moet nagekom word.
 • Aanpassings: ‘n Leerder se uitslae kan aangepas sssos bepaal word deur departement.
 • Promosie besprekings vind plaas in Graad groepe en word gelei deur Akademiese hoof saam met Skoolhoof.

Slaagvereistes vir Gr. 10 – 12 (Fet)

Bevordering word gebaseer op 25% SBA en 75% November-eksamen.

Lewensoriëntering het 100% SBA.  ‘n SBA-taak kan in die November-eksamen gedoen word.

Slaagvereistes:  Minstens ….

 1. 40% (vlak 3) in Afrikaans Huistaal
 2. 40% (vlak 3) in nog TWEE ander vakke.
 3. 30% (vlak 2) in DRIE van die oorblywende vakke.
 4. ‘n Leerder kan dus een vak druip, maar moet ‘n volledige portfolio vir daardie vak beskikbaar hê.
 5. Geen kondonering vind plaas nie.

Vlak

Gradering

%

7

          Uitmuntende prestasie

80 – 100

6

          Verdienstelike prestasie

70 – 79

5

          Beduidende prestasie

60 – 69

4

          Voldoende prestasie

50 – 59

3

          Matige prestasie

40 – 49

2

          Basiese prestasie

30 – 39

1

          Ontoereikend

  0 – 29Pass Requirements for Gr. 8 and Gr. 9 (Get)

A learner can only be held back for one year in a phase.

Grade 8

Promotion is based on 100% SBA, of which the November exam makes up 60%, and takes place on the following principles:

 1. Learners must take two official languages, one of which must be a home language. The language of teaching and learning must be at least a First Additional Language.
 2. Learners must achieve the minimum acceptable level in "SKAV" in the 8 learning areas.
 3. The learner moves with his age group and is only held back if the learner still, after additional help, performs insufficiently and it would be better not to move to the next grade yet.
 4. The pass requirements for grade 9 (2015) are used as a guideline.
 5. Where a learner is held back, form ECDE/Curr/04 or /10 must be completed. The parent must also be asked to sign the form: if the parent does not turn up, fill in: The parent was notified but did not turn up not.

Grade 9

A learner must master skills in all 9 learning areas. Assessment by SBA and CTA is taken into account. A learner is only promoted if specific pass requirements are met:

 1. A level 4 or above (50% +) in Home Language.
 2. A level 3 or higher (40% +) in the other language.
 3. A level 3 or above (40% +) in Mathematics.
 4. A level 3 or higher (40% +) in 3 of the other learning areas.
 5. A level 2 or above (30% +) in any 2 of the remaining learning areas.
 6. A learner can achieve a level 1 (fail) in 1 learning area, except for languages ??and mathematics.
 7. Both the SBA (40%) and CTA (60%) minimum requirements must be met.
 • Adjustments: A learner's results can be adapted as determined by the department.
 • Promotional bookings take place in Grade groups and are led by the Academic head together with the Principal.

Pass Requirements for Gr. 10 – 12 (Fet)

Promotion is based on 25% SBA and 75% November exam.

Life Orientation has 100% SBA. An SBA task can be done in the November examination.

Pass requirements: At least ….

 1. 40% (level 3) in Afrikaans Home language
 2. 40% (level 3) in TWO other subjects.
 3. 30% (level 2) in THREE of the remaining subjects.
 4. A learner can therefore fail one subject but must have a complete portfolio available for that subject.
 5. No condonation takes place.

Shallow

Rating

%

7

          Outstanding performance

80 – 100

6

          Meritorious performance

70 – 79

5

          Significant performance

60 – 69

4

          Adequate performance

50 – 59

3

          Moderate performance

40 – 49

2

          Basic performance

30 – 39

1

          Inadequate

0 – 29