Visie & Missie | Vision & Mission

VISIE

Waar die individu op geborge wyse sy/haar potensiaal sal bereik en ‘n positiewe bydrae in die samelewing lewer.

MISSIE

By die Hoërskool Andrew Rabie verwelkom ons alle leerders met ‘n Christelike lewensbeskouing wat sal baat vind by Afrikaansmedium / Engels-onderrig.

Ons glo:

  • dat ons deur die genade van God leef en dat naasteliefde en selfrespek daaruit voortspruit.
  • aan die gelykheid van alle mense en diskrimineer nie op grond van geslag, kultuur of ras nie.
  • aan die ontwikkeling en opvoeding van die leerders as totale mens vanuit die Christelike lewensbeskouing deur die handhawing van ‘n gesonde balans tussen godsdiens, akademie, sport, kultuur en sosiale aktiwiteite, om sodoende ‘n volwaardige plek in die samelewing te kan volstaan.

Ons streef:

  • na samewerking tussen ouers, opvoeder en leerder wat op onderlinge respek en regverdigheid sal berus.
  • na die handhawing van dissipline en kwaliteit onderrig.

Ons doen gestand aan ons leuse:

Net die beste!VISION

Where the individual will reach his/her potential in a guaranteed way and make a positive contribution to society.

MISSION

At Andrew Rabie High School we welcome all learners with a Christian outlook on life who will benefit from Afrikaans medium / English teaching.

We believe:

  • that we live by the grace of God and that love of neighbour and self-respect arise from it.
  • to the equality of all people and does not discriminate on the basis of gender, culture or race.
  • to the development and education of the learners as total human beings from the Christian view of life by maintaining a healthy balance between religion, academia, sport, culture and social activities, in order to fulfil a well rounded role in society.

We strive:

  • for cooperation between parents, educator and learner which will be based on mutual respect and fairness.
  • towards maintaining discipline and quality teaching.

We live up to our motto:

Only the best!