TOELATINGSBELEID

ADMISSION POLICY

Admissions

Ons strewe

Die Hoërskool Andrew Rabie se beheerliggaam en personeel streef daarna om die skool se Christelike karakter met die Bybel as grondslag, kultuur, onderrigtaal en akademiese standaard te handhaaf en sover moontlik uit te bou.

Akademies

 • Leerlinge moet amptelik bewys lewer van hul skolastiese peil.
 • Die beheerliggaam behou die reg voor om nuwe leerders aan ‘n kwalifiserende onderhoud te onderwerp

Ouderdom

 • Die ouderdom van nuwe leerders moet binne ‘n tweejaargrens van die gemiddelde klas-ouderdom val.

Taal

 • Leerders moet sinvol in Afrikaans \ Engels onderrig kan word.

Leerdertal en fasiliteite

 • Rekening sal gehou moet word met die getal leerders wat die skool kan akkomodeer ten opsigte van fasiliteite en die beskikbaarheid van personeel.

Skriftelike onderneming van ouers dat hulle die volgende aanvaar:

 • Die skool se strewe en beginsels
 • Die akademiese standaarde wat hier gestel word
 • Die gesag en dissipline van die onderwysers
 • Die toelatingsvereistes soos hierin uiteengesit
 • Die verantwoordelikheid vir die betaling van die jaarlikse finansiële verpligtinge soos dit deur die beheerliggaam vasgestel word
 • Die voorsiening van die skool se voorgeskrewe skooldrag aan hulle kinders
 • Die opvoeding van Andrew Rabie se leerders staan streng buite die politieke arena. Enige rekord van of poging tot politieke aktivisme of georganiseerde wegbly-aksies is ‘n grondige rede vir weiering tot die skool se toelating en bywoning
 • Die verantwoordelikheid om hulle kinders na die beste van hulle vermoë te help en te ondersteun om die akademiese en buitemuurse geleenthede wat die skool bied, so goed moontlik te benut
 • Indien die toelatingsvereistes nie gedurende die leerder se skoolloopbaan gehandhaaf word nie, die leerder se voortgesette toelating tot die skool deur die beheerliggaam (by herregistrasie) in heroorweging geneem sal word.


Our strive

Andrew Rabie High School's governing body and staff strive to maintain and expand as much as possible the school's Christian character with the Bible as its foundation, culture, language of instruction and academic standard.

Academic

 • Pupils must provide official proof of their scholastic level.
 • The governing body reserves the right to subject new learners to a qualifying interview

Age

 • The age of new learners must fall within a two-year limit of the average class age.

Language

 • Learners must be able to be taught meaningfully in Afrikaans \ English.

Student numbers and facilities

 • Account will have to be taken of the number of learners that the school can accommodate in terms of facilities and the availability of staff.

Written undertaking from parents that they accept the following:

 • The school's pursuit and principles
 • The academic standards set here
 • The authority and discipline of the teachers
 • The admission requirements as set out herein
 • The responsibility for paying the annual financial obligations as determined by the governing body
 • The provision of the school's prescribed school uniform to their children
 • The education of Andrew Rabie's learners is strictly outside the political arena. Any record of or attempt at political activism or organized boycott actions is a valid reason for refusal of the school's admission and attendance
 • The responsibility to help and support their children to the best of their ability to make the best possible use of the academic and extra-curricular opportunities that the school offers
 • If the admission requirements are not maintained during the learner's school career, the learner's continued admission to the school will be reconsidered by the governing body (upon re-registration).