Vakkeuse

Subject Choices

Subjects

Vakkeuse – 2022

Graad 10 – 12

Verpligte Vakke:

  • Afrikaans Huistaal
  • English First Additional Language
  • Lewensoriëntering
  • Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid

Keusevakke

Kies een vak uit elk van die volgende groepe:

GROEP A

GROEP B

GROEP C

Lewenswetenskappe

Besigheidstudie

Verbruikerstudie

Verbruikerstudie

Rekeningkunde

Besigheidstudie

Toerisme

Kuns

Fisiese Wetenskap

RTT

RTT

Toerisme

 

Geskiedenis

 

Vak toelatingsvereistes:

1. Algemeen:

‘n Minimum van 15 leerders moet ‘n vak kies om die aanbieding daarvan in Graad 10 te regverdig

2. Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid:

‘n Leerder sal toegelaat word om vanaf Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid te verander en nie anders om nie.

3. Fisiese Wetenskap:

Die chemie- en fisikagedeelte van Natuurwetenskappe in graad 9 moet met ten minste 60% geslaag word.

Wiskunde is 'n vereiste saam met Fisiese WetenskapSubject Choices - 2022

Grades 10 – 12

Compulsory subjects:

  • Afrikaans Home language
  • English First Additional Language
  • Life orientation
  • Mathematics OR Mathematical Literacy

Elective subjects:

Choose one subject from each of the following groups:

GROUP A

GROUP B

GROUP C

Life sciences

Business study

Consumer study

Consumer study

Accounting

Business study

Tourism

Art

Physical science

CAT

CAT

Tourism

 

History

 

Subject entry requirements:

1. General:

A minimum of 15 learners must choose a subject for it to be justified in Grade 10.

2. Mathematics and Mathematical Literacy:

A learner will be allowed to change from Mathematics to Mathematical Literacy and not the other way around.

3. Physical science:

The chemistry and physics part of Natural Sciences in grade 9 must be passed with at least 60%.

Mathematics is a requirement along with Physical Science