MESSAGE FROM THE PRINCIPAL

Welcome to the Rabie family, where tradition meets progress, and excellence is not just a goal but a way of life.

For over seven decades, Andrew Rabie High School has been a beacon of academic achievement, sportsmanship, and cultural enrichment in our community. Our rich traditions serve as the foundation upon which we build a progressive and forward-thinking learning environment that prepares learners for success in an ever-changing world.

At Rabie, we believe in the value of people. Our school is more than just a collection of classrooms; it is a vibrant community of learners, teachers, and families working together to create a supportive and nurturing environment where every individual can thrive.

Central to our ethos is a commitment to sound discipline and core values. We instil in our learners a sense of responsibility, integrity, and respect for themselves and others, preparing them not only for academic success but also for life beyond the classroom.

We set high expectations in academics, sports, and culture because we believe in the limitless potential of our learners. Our dedicated educators deliver quality education that challenges and inspires, equipping learners with the skills and knowledge they need to excel in the 21st century.

At Andrew Rabie High School, we celebrate diversity and embrace the unique strengths and talents of every individual. Our school is more than just a place of learning; it is a complete experience where learners discover their passions, cultivate their talents, and forge lifelong friendships.

Our motto, "Only the Best," is not just a slogan but a promise to our parents and our community. We are committed to making their dreams come true by providing a top-class education that prepares learners to achieve their full potential and make a positive impact on the world.

As principal, I am proud to lead such a dynamic and inclusive school community. I invite you to join us on this exciting journey of discovery and growth as we strive for excellence in everything we do.

Welcome to Andrew Rabie High School, where together, we dare to be our best selves.

Warm regards,

Herbert de Vos

PrincipalBOODSKAP VAN DIE SKOOLHOOF

Welkom by die Rabie-familie, waar tradisie vooruitgang ontmoet, en uitnemendheid nie net 'n doelwit is nie, maar 'n manier van lewe.

Vir meer as sewe dekades is Hoërskool Andrew Rabie 'n baken van akademiese prestasie, sportmangees en kulturele verryking in ons gemeenskap. Ons ryk tradisies dien as die grondslag waarop ons 'n progressiewe en vooruitdenkende leeromgewing bou wat leerders voorberei vir sukses in 'n voortdurend veranderende wêreld.

By Rabie glo ons in die waarde van mense. Ons skool is meer as net 'n versameling klaskamers; dit is 'n lewendige gemeenskap van leerders, onderwysers en gesinne wat saamwerk om 'n ondersteunende en koesterende omgewing te skep waar elke individu kan floreer.

Sentraal tot ons etos is 'n verbintenis tot gesonde dissipline en kernwaardes. Ons kweek 'n gevoel van verantwoordelikheid, integriteit en respek vir hulself en ander by ons leerders, wat hulle nie net voorberei vir akademiese sukses nie, maar ook vir ‘n lewe buite die klaskamer.

Ons stel hoë verwagtinge in akademie, sport en kultuur omdat ons glo in die onbeperkte potensiaal van ons leerders. Ons toegewyde opvoeders lewer kwaliteit onderwys wat uitdaag en inspireer, wat leerders toerus met die vaardighede en kennis wat hulle nodig het om in die 21ste eeu uit te blink.

By Hoërskool Andrew Rabie vier ons diversiteit en omhels die unieke sterkpunte en talente van elke individu. Ons skool is meer as net 'n leerplek; dit is 'n totale ervaring waar leerders hul passies ontdek, hul talente kweek en lewenslange vriendskappe smee.

Ons leuse, "Net die Beste," is nie net 'n slagspreuk nie, maar 'n belofte aan ons ouers en ons gemeenskap. Ons is daartoe verbind om hul drome te verwesenlik deur 'n topklas-opvoeding te bied wat leerders voorberei om hul volle potensiaal te bereik en 'n positiewe impak op die wêreld te maak.

As skoolhoof is ek trots om so 'n dinamiese en inklusiewe skoolgemeenskap te lei. Ek nooi u uit om saam met ons aan te sluit op hierdie opwindende reis van ontdekking en groei terwyl ons streef na uitnemendheid in alles wat ons doen.

Welkom by Hoërskool Andrew Rabie, waar ons saam durf waag om ons beste self te wees.

Groete,

Herbert de Vos

Skoolhoof