BOODSKAP VAN DIE SKOOLHOOF

Welkom by die Rabie-familie. By Andrew Rabie is ons trots op ons goed gevestigde en eerbare naam. Dit is ons visie om voort te bou op die geskiedenis en nalatenskap wat gevestig is deur diegene wat voor ons gekom het. As 'n skool streef ons voortdurend daarna om ons geskiedenis te vier, dit te bewaar en daaruit te leer om 'n beter toekoms vir ons kinders te bou.

Ons instelling was nog altyd sinoniem met uitnemendheid. Dit is ons voortdurende strewe om 'n skool van keuse te wees vir leerders, ouers en onderwysers wat ambisieus, optimisties en entoesiasties is oor 'n beter toekoms vir hulle en hul gesinne. Omdat ons in 'n tegnologiese era leef, is tegnologie 'n intrinsieke deel van waar en hoe ons onsself posisioneer. Ons fokus is daarop om ons leerders toe te rus met vaardighede wat hulle sal voorberei vir die toekomstige arbeidsmark.

Ons poog voortdurend om die verbeelding te prikkel, verwagting te stimuleer en die behoeftes en aspirasies van mense as holistiese mense te bevredig. Ons skool word gedryf deur 'n hoogs opgeleide, vaardige en mensgerigte personeel. Ons glo vas dat ons enkele belangrikste hulpbron ons span mense is. Waardeering en versorging van ons personeel, leerders en ouers is boaan ons lys van prioriteite.

Ons sukses is gebou op 'n gesonde grondslag van uitsonderlike dissipline. Ons siening oor die bestuur van die skoolomgewing is dat dissipline eerder as straf proaktief en konstruktief gebruik word. In ons dissiplinêre stelsel ervaar leerders 'n opvoedkundige, korrektiewe benadering waarin hulle leer om selfbeheersing uit te oefen, ander te respekteer en die gevolge van hul optrede te aanvaar.

Ons stel aanhoudend hoë verwagtinge vir elke kind en verwag net die beste van elkeen van hulle. Ons maatstaf sal altyd optimale prestasie wees, hetsy in akademie, sport of kultuur. Ons is 'n waardegedrewe skool wat opvoedkundige kennis bou op grondige waardes van respek, integriteit, eerlikheid, uitnemendheid en 'n positiewe uitkyk op die lewe.

By Andrew Rabie streef ons daarna om die verwagtinge te oortref van diegene met wie ons interaksie het deur hulle met sorg en liefde te behandel. In ons strewe om aan ons leuse te voldoen, probeer ons aandag gee aan die kleinste dinge en probeer om "die ekstra myl te hardloop" om NET DIE BESTE te lewer!MESSAGE FROM THE PRINCIPAL

Welcome to the Rabie family. At Andrew Rabie we take pride in our well-established and much revered name. It is our vision to build on the history and legacy established by those who came before us. As a school we continuously strive to celebrate our history, preserve it and learn from it in order to build a better future for our children.

Our institution has always been synonymous with excellence. It is our constant endeavour to be a school of choice for learners, parents and teachers who are ambitious, optimistic and enthusiastic about a better future for them and their families. Because we live in a technological era, technology is an intrinsic part of where and how we position ourselves. Our focus is on equipping our learners with skills that will prepare them for the future job market.

We constantly seek to excite the imagination, stimulate expectation and satisfy the needs and aspirations of people as holistic human beings. Our school is driven by a highly trained, skilled and people-orientated staff. We firmly believe that our single most important resource is our team of people. Valuing, caring for and appreciating our staff, learners and parents tops our list of priorities.

Our success is built on a sound foundation of exceptional discipline. Our view on managing the school environment is that discipline rather than punishment is used proactively and constructively. In our disciplinary system, learners experience an educative, corrective approach in which they learn to exercise self-control, respect others and accept the consequences of their actions.

We persistently set high expectations for each and every child and expect only the best from every single one of them. Our benchmark will always be optimal performance be it in academics, sport or culture. We are a value driven school that builds educational knowledge on sound values of respect, integrity, honesty, excellence and a positive outlook on life.

At Andrew Rabie we strive to exceed the expectations of those we interact with by treating them with care and love. In striving to live up to our motto we attempt to pay attention to the smallest of things and try to “run the extra mile” in order to deliver ONLY THE BEST!